Historiek

Statuten projectvereniging

Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 31 oktober 2001) vormt de juridische basis van de statuten van de , voor de heer Leo Peeters, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos verleden akte, houdende oprichting van de projectvereniging WIKA.

Het doel van de projectvereniging bestaat erinom de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het zwembad, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27, en de inwoners van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek een optimale dienstverlening te verschaffen, tegen de laagst mogelijke kostprijs (artikel 1 van de statuten).

De zetel van de projectvereniging bevindt zich te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27. De notulen van de raad van bestuur, orgaan van voormelde rechtspersoon, liggen aldaar ter inzage van diegene die decretaal bevoegd zijn om daarvan inzake te nemen (artikel 2 van de statuten).

De projectvereniging werd initieel opgericht voor een periode van zes jaar (artikel 3 van de statuten).

De gemeentebesturen enerzijds, en de projectvereniging WIKA anderzijds hebben een aantal engagementen aangegaan inzake de wedertewerkstelling van voormalig gemeentepersoneel , de overname van lopende contracten, alsook de dekking van de exploitatieverliezen (artikel 4 van de statuten).

Belangrijk is ook dat enkel het recht van gebruik van de zwembadinfrastructuur, bestaande uit een zwembad en aanhorigheden, (met uitzondering van de onderdelen, die het voorwerp uitmaken van een eerder afgesloten concessiecontract ten voordele van de Brouwerij Palm), kosteloos wordt ingebracht in de projectvereniging.

Het eigendomsrecht van deze infrastructuur blijft behoren aan het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos. Zulks impliceert dat er bij een eventuele ontbinding van de projectvereniging terzake geen betwistingen kunnen ontstaan.

Eén en ander heeft ook gevolgen t.a.v. de kosten die aanrekenbaar zijn aan de projectvereniging: enkel de intrestlasten die betrekking hebben de de sanering van bedoelde infrastructuur (met inbegrip van de erelonen van ontwerpers) worden doorgerekend aan de projectvereniging, en vallen uiteindelijk ten laste van de beide deelnemende gemeentebesturen, op basis van gelijkheid.

De projectvereniging WIKA wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit twaalf leden. Elke deelnemende gemeente heeft recht op zes bestuursmandaten (artikel 5 van de statuten).

De gemeenteraden van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek elk vijf leden aangeduid met beslissende stem (lid van de meerderheid) en één lid met raadgevende stem (lid van de oppositie).

Voor de gemeente Kapelle-op-den-Bos werden aangeduid,als lid van de raad van bestuur met beslissende stem, mevrouw Van Winghe Jeannine en de heren Peeters Leo, De Haes Hugo, De Wit Edward en Thielemans Frans. Namens de oppositie zetelt de heer Stéphane Colpin, met raadgevende stem.

Willebroek vaardigt af, met beslissende stem, de dames Maja Mampaey en Sonja Somers, alsook de heren Marc Van Gyseghem, Jan Van Lerberghe en Freddy Verhaegen. De oppositie wordt aldaar vertegenwoordigd door mevrouw Anny Van Dessel, die zetelt met raadgevende stem.

Binnen de raad van bestuur wordt tijdens de eerste jaarlijkse vergadering een voorzitter gekozen bij consensus. Dit voorzitterschap roteert jaarlijks tussen de deelnemende gemeenten.

De beide gemeenteraden, alsook de raad van bestuur zelf, hebben beslist om zich bij het vervullen van hun bestuursmandaat binnen WIKA te laten bijstaan door een aantal technici inzake financiëel-jurische aangelegenheden, personeelsproblematiek en sport-technische aspecten.

Namens de gemeente Kapelle-op-den-Bos werd aangeduid als technicus de heer Marc Van Weydeveldt, gemeenteontvanger. Voor Willebroek treden op als technicus, de heren Michel Glorie en Jozef Bogaerts.

De werking van de raad van bestuur wordt beheerst door het huishoudelijk reglement.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De raad van bestuur wordt statutair bevoegd gemaakt voor een aantal aangelegenheden (artikel 5.2 van de statuten). Zo wordt de raad exclusief bevoegd gemaakt om de begroting en begrotingswijzigingen, die worden onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden van de beide participerende gemeenten, voorlopig vast te stellen.

Het zijn dus uiteindelijk de gemeenteraden van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek die de jaarlijkse begroting van de projectvereniging WIKA definitief vaststellen. Voor het jaar 2003 werd deze begroting ondertussen definitief vastgesteld. Zoals reeds hiervoor werd aangestipt kost de exploitatie van een openbaar zwembad handenvol geld. Elke deelnemende gemeente draagt derhalve, op voet van gelijkheid bij tot de dekking van het exploitatieverlies, dat voor het jaar 2003 wordt geraamd op 481.409,24 EUR. M.a.w. elke gemeente staat in voor de dekking van het exploitatie verlies ten belope van 240.704,67 EUR.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer Alex Spruyt, die tevens fungeert als zwembadbeheerder. De secretaris woont de vergadering van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. Hij staat in voor de opmaak en de verzending van de dagorde van de vergaderingen van de raad van bestuur. Deze dagorde moet verzonden worden aan alle leden, minstens acht vrije dagen voor de geplande vergadering.

Daarnaast werd de zwembadbeheerder belast met een aantal specifieke taken. Deze worden gedetailleerd beschreven in het huishoudelijk reglement. Zo is de zwembadbeheerder o.a. bevoegd voor:

 1. De dagelijkse leiding van de inrichting.
 2. De organisatie, de controle en de coordinatie van de diensten.
 3. De controle over de naleving, door de concessiehouder van de cafetaria, van de voorwaarden van de concessieovereenkomst.
 4. De praktische organisatie van de sportpromotionele activiteiten tijdens de openingsuren voor het publiek.
 5. De vaststelling van de dag -en uurregeling, voor het schoolzwemmen.
 6. Het maken, binnen het kader van de onder (e) bedoelde dag -en uurregeling, van concrete schriftelijke overeenkomsten (o.a. wat betreft de maximale zwemduur) met de diverse schooldirecties.
 7. Bij het uitoefenen van de taak bedoeld onder (f) wordt prioriteit gegeven aan de leerlingen van het lager onderwijs (dit in het kader van de eindtermen).
 8. De facturatie naar de betrokken schooldirecties en beheerders van de watergebonden sportverenigingen, overeenkomstig de tarieven, zoals vastgesteld door de raad van bestuur.
 9. De controle op de naleving van de Vlaremreglementering betreffende overdekte zwembaden (aantal redders, onderhoud).
 10. De medeondertekening van alle beslissingen en akten, alsook de briefwisseling van de projectvereniging, voor zover deze geen betrekking hebben op de dagelijkse leiding van de inrichting.
 11. Het (exclusief) voeren van de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met de dagelijkse leiding van de inrichting, alsook met de taken waarmee de zwembadbeheerder belast wordt overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.
 12. Het plaatsen van bestellingen van overheidsopdrachten, binnen de perken van de jaarlijks, door de raad van bestuur vast te stellen grenzen. Betrokkene blijft persoonlijk aansprakelijk wanneer hij of zij de grenzen van het hem toegekende bevoegdheden overschrijdt.
 13. Het vatten van de voorzitter of de ondervoorzitter, met het oog op het bijeenroepen van een uitzonderlijke raad van bestuur, wanneer de omstandigheden zulks dringend vereisen. Inzonderheid wordt beoogd, het geval waarin, omwille van dringende, onvoorziene en onvoorzienbare redenen, die geen uitstel dulden, een overheidsopdracht moet geplaatst worden, waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen dat op voorhand een globale prijs kan worden vastgesteld, of waarbij het absolute grensbedrag van 5.500 EUR (exclusief BTW) dreigt overschreden te worden. (n) de ondertekening van de betaalorders aan een financiele instelling, om via de zichtrekening te beschikken over de fondsen die daarop worden overgemaakt. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid treedt de zwembadbeheerder op als penningmeester van de projectvereniging. De betaalorders dienen steeds medeondertekend te worden door een daartoe, door de raad van bestuur, gemandateerd lid van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur (met uitzondering van de secretaris) en de technici genieten een presentiegeld (artikel 5.3 van de statuten).

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de projectvereniging. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak, en aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur (artikel 5.6 van de statuten). De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen, en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen (artikel 7 van de statuten).

De controle op de boekhouding wordt uitgeoefend door een accountant (de heer Patrick Verresen, Platanenlaan 64, te 2980 Zoersel) (artikel 8 van de statuten).

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, die samen met het activiteitenverslag alsook het verslag van de accountant uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek (artikel 8 van de statuten).

De statuten bevatten voor het overige nog een aantal bepalingen omtrent de ontbinding en vereffening van de projectvereniging WIKA (artikel 10 van de statuten)

Download: statuten van de projectvereniging (PDF - 83kb)


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.