Historiek

Handtekeningsbevoegdheid

Zoals reeds hoger aangestipt bezit de projectvereniging WIKA rechtspersoonlijkheid. Zulks betekent dat de projectvereniging zelf kan optreden in het rechtsverkeer. Uiteraard geschiedt dit via de organen van de projectvereniging WIKA, m.n. de zwembadbeheerder, de voorzitter of ondervoorzitter, en de raad van bestuur.

De vraag die zich stelt is dus: wiens handtekening verbindt de projectvereniging WIKA rechtsgeldig?

Alle beslissingen en akten, alsook de briefwisseling van de projectvereniging WIKA, voor zover deze niet behoort tot de dagelijkse leiding van de inrichting (die tot de exclusieve bevoegdheid van de zwembadbeheerder behoort), worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, en medeondertekend door de secretaris-zwembadbeheerder, of, indien deze verhinderd is, diegene die het ambt van secretaris waarneemt. Bij verhindering van de voorzitter worden voormelde stukken ondertekend door de ondervoorzitter en medeondertekend door de secretaris-zwembadbeheerder, of diegene die het ambt van secretaris waarneemt, bij diens verhindering.

De enkele handtekening van de zwembadbeheerder verbindt de projectvereniging WIKA n.a.v. het uitoefenen van de dagelijkse leding van het zwembad, voorzover hij terzake optreedt m.b.t:


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.