Historiek

Begrip projectvereniging

Juridisch kan een "projectvereniging" omschreven worden als een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, doch met een sterk vereenvoudigde structuur. Naar analogie met de "interlokale vereniging" is er ook hier geen "beheersoverdracht", hetgeen impliceert dat het de deelnemende gemeenten zelf zijn, die de beheersbevoegdheid blijven uitoefenen via de geëigende organen (in casu, de gemeenteraden).

Het gaat hier om een "rechtspersoon", wat in concreto betekent dat de projectvereniging zelf, via haar organen (voorzitter, onder-voorzitter, zwembadbeheerder en raad van bestuur) kan optreden in het rechtsverkeer.

Een "projectvereniging" kan dus eigen personeel hebben. Het personeel dat tewerkgesteld is in de projectvereniging WIKA (Willebroek en Kapelle-op-den-Bos) is dus deels "overgeheveld" personeel van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek (o.a. de voormalige contractuele redders), en deels "eigen" personeel (d.i. personeel dat door de projectvereniging WIKA zelf werd aangeworven op contractuele basis, voor de duur van de projectvereniging).

Voor de oprichting van een projectvereniging gelden er geen bijzondere voorschriften. Projectverenigingen kunnen worden opgericht voor een maximumduur van zes jaar. Verlengingen zijn mogelijk indien dat de unanieme wil is van de deelnemende gemeenten. M.a.w. het komt aan de gemeenteraden van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek toe om zich uit te spreken over een eventuele verlenging van deze duur.

De werking van een projectvereniging wordt beheerst door de statuten en het huishoudelijk reglement ervan.

Zowel voor het vaststellen van de statuten als voor het aanbrengen van wijzigingen aan de statuten is de goedkeuring van de deelnemers vereist. Andere formaliteiten zijn er niet. Bij projectverenigingen beslissen de deelnemers vrij over de inhoud van de statuten.

Projectverenigingen worden van rechtswege ontbonden bij het verstrijken van de termijn waarvoor zij zijn opgericht, tenzij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten unaniem beslissen om deze termijn te verlengen.

Na een grondige analyse van deze regelgeving togen de hogervermelde ambtenaren aan het werk, en werd een "sneuveltekst" opgesteld, die later uitmondde in de statuten van de projectvereniging WIKA.

Omtrent de voorgestelde "sneuveltekst" werd wel overenkomst bereikt tussen de delegaties van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Het project begon concrete vormen aan te nemen...


volgende »

« vorige

© 2003-2021 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.